• PL 

Produkty

 


ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA PRYWATNOŚCI)podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, z 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)


Nasze dane
1. Administratorem danych osobowych, które Państwo przekazujecie, jest MS Okna i Drzwi Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, adres: 76-200 Słupsk, ul. Portowa 16a,
2. Kontakt w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych:
e-mail:
[email protected]


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, informacja dotycząca Państwa danych osobowych znajduje się w pkt I i III


Jeśli przekazujecie nam Państwo swoje dane służbowo (m.in. jako przedsiębiorcy, pracownicy lub współpracownicy naszych kontrahentów) lub są one nam przekazywane przez Państwa pracodawców, współpracowników, kontrahentów) informacja dotycząca Państwa danych osobowych znajduje się w pkt II i III


I. Informacja dla zainteresowanych naszą ofertą


Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla przygotowania i przedstawienia oferty oraz zawarcia i wykonania umowy.


1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych:
- Przygotowanie oferty, odpowiedzi na pytania (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty, której otrzymaniem wyraziliście zainteresowanie;
- wykonanie umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
W przypadku zawarcia umowy, dane przekazane obecnie, a także w późniejszych kontaktach (niezbędne do zaprojektowania i wykonania produktów, zamówienia towarów lub dokonania uzgodnień), będą przetwarzane w celu wykonania umowy, w tym z tytułu gwarancji.
- Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
W związku z wykonaniem umowy dane osobowe zawarte w dokumentach dotyczących sprzedaży (np. faktury, potwierdzenia odbioru towaru, protokoły) będą przechowywane i przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z np. prawa podatkowego lub w celu wykonania obowiązków z rękojmi;
W razie konieczności dokumenty zawierające Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w celu wykonywania kontroli przez uprawnione do tego organy i wyłącznie w zakresie odpowiednim do zakresu kontroli.
- działanie na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu polegające  na przechowaniu danych w bazie na wypadek Państwa ponownego zainteresowania naszą ofertą, w celu podejmowania działań marketingu bezpośredniego, a także w celu realizacji naszych uprawnień wynikających z zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
Przepisy rozporządzenia umożliwiają nam przechowywanie Państwa danych i kontaktowanie się z Państwem w celach marketingowych, jeśli dane te są przez nas odpowiednio chronione i szanowane i jeśli nie narusza to Państwa praw. 
2. Informacje o odbiorcach danych:
Państwa Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza  naszymi pracownikami w celu wykonywania ww. czynności oraz poza podmiotami, których udział  jest konieczny, abyśmy mogli prowadzić naszą działalność i kontaktować się z Państwem, takimi jak operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, administratorzy systemów elektronicznych, nasi podwykonawcy i dostawcy. Ale podmioty te nie mają  prawa do przetwarzania Państwa danych poza potrzebami wynikającymi z tej współpracy.
3. Okres przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji ww. celów.
W zakresie marketingu bezpośredniego dane przestaną być przetwarzane po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu.II. Informacja dla osób kontaktujących się z nami służbowo


1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych:
Uzyskane od Państwa, Państwa pracodawców lub kontrahentów dane są lub będą przetwarzane w ramach kontaktów z Państwa pracodawcą, kontrahentem lub z Państwem jako przedsiębiorcami, w ramach:
- przetwarzania dokumentacji i korespondencji otrzymywanej od Państwa jako  pracowników, współpracowników  lub kontrahentów, albo od ww. podmiotów lub do nich przekazywanych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i f RODO)
- wykonywania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO) zawartych z Państwem jako przedsiębiorcami,
W przypadku zawarcia umowy, dane przekazane obecnie, a także w późniejszych kontaktach (niezbędne do zaprojektowania i wykonania produktów, zamówienia towarów, wykonania usług lub dokonania uzgodnień), będą przetwarzane w celu wykonania umowy, w tym z tytułu gwarancji.
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
W związku z posiadaniem i przetwarzaniem dokumentacji i korespondencji służbowej lub wykonaniem umowy dane osobowe zawarte w dokumentach dotyczących sprzedaży (np. faktury, potwierdzenia odbioru towaru, protokoły) będą przechowywane i przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z prawa podatkowego lub w celu wykonania obowiązków z rękojmi;
W razie konieczności dokumenty zawierające Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w celu wykonywania kontroli przez uprawnione do tego organy i wyłącznie w zakresie odpowiednim do zakresu kontroli.
- działań na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu polegających  na przechowywaniu  danych w bazie na wypadek potrzeby kontaktu w związku z realizacją naszych uprawnień lub uprawnień Państwa pracodawców, zleceniodawców lub Państwa jako kontrahentów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
2. Informacje o odbiorcach danych:
Państwa Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza  naszymi pracownikami w celu wykonywania ww. czynności oraz poza podmiotami, których udział  jest konieczny, abyśmy mogli prowadzić naszą działalność i kontaktować się z Państwem, takimi jak operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, administratorzy systemów elektronicznych, nasi podwykonawcy i dostawcy, a także odpowiednie organy państwowe w ramach ich funkcji.
3. Okres przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji ww. celów.


III. Informacja dla wszystkich osób, których dane przetwarzamy lub będziemy przetwarzać1. Państwa uprawnienia
Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne, niepełne, nieaktualne,
c) żądania usunięcia danych (jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania np. w celu wykonania obowiązków podatkowych)
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych (jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania, ale nie chcecie Państwo ich całkowitego usunięcia)
e) wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
f) przenoszenia danych w przypadku zawarcia umowy,
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem)
2. Przetwarzanie danych na podstawie zgody
Jeśli będziemy chcieli przetwarzać przekazane dane w celu, który wymaga Państwa zgody, zwrócimy się o jej udzielenie i nie podejmiemy działań przed jej uzyskaniem. W przypadku jej wyrażenia będziemy mogli przetwarzać Państwa dane w celu, na jaki Państwo wyrazili zgodę. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdej chwili, ze skutkiem od daty cofnięcia.
3. Stosowane przez nas sposoby ochrony danych
Państwa dane są przez nas chronione zarówno przed nieuzasadnionym dostępem jak i przed utratą poprzez stosowanie skutecznych zabezpieczeń sieciowych, mechanizmów kontroli dostępu, odpowiedniej organizacji pracy, a przede wszystkim przez kształtowanie w naszym Zespole odpowiedzialności za powierzone nam informacje.
4. Pozostałe informacje
Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania)
W celu realizacji uprawnień określonych w pkt 1 prosimy o kontakt na adres e-mail podany w pkt 1.


 

 
created by ARM Studio MF
  • MS Okna i drzwi Sp. z.o.o 76-200 Słupsk, ul.Portowa 16a
    tel. (+48 59) 8485730; fax (+48 59) 84 19 60 [email protected]

    MS-2014